سویق                                                                                                                                                                       سویقسویقسویقسویقسویقسویقسویقسویقسویق

سویق عظله سازسویقسویقفروشگاه سویق درباره ماسویق

🔰سویق چاق کننده
💢سویق چاق کننده، از جمله سویق های ترکیبی است.
👈 افزاینده وزن و ایجاد عضله
👈 افزایش رشد کودکان دچار سوء تغذیه
👈افزاینده عمومی وزن
👈مکمل مناسب برای ورزشکاران
✔️شیوه مصرف عمومی
📝←روزانه دو الی سه قاشق غذاخوری خشک یا محلول در شیر میل شود.

سویق